დაზღვევა

დაზღვევა

ჩვენი ძირითადი ამოცანებია:

საქართველოში პაციენტთა, სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო დაწესებულების, სტომატოლოგთა, ფარმაცევტთა და ფარმაკოლოგთა უფლებების დაცვა;

რისკების სწორი მართვა;

უსაფრთხო სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა.

რა სადაზღვევო შემთხვევებს ვაზღვევთ:

პროფესიული ცდომილების შედეგად პაციენტისათვის შემდეგი სახის ზიანის მიყენება:

პაციენტის გარდაცვალება;

პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება;

პაციენტისათვის მატერიალური ზიანის მიყენება.

დამატებითი მომსახურება:

სამედიცინო ცდომილების შედეგად სერთიფიკატის შეჩერების კომპენსაცია;

სამედიცინო ცდომილების შედეგად სერთიფიკატის გაუქმების კომპენსაცია;

სამართლებრივი დაცვის და საექსპერტო მომსახურების ხარჯი.

ჩვენი პრიორიტეტებია:

ექიმის ინტერესებზე მორგებული მოთხოვნები;

მაღალი ლიმიტები და დაბალი პრემიალური გადასახადი;

რეტროაქტიული და გახანგრძლივებული შეტყობინების მინიმუმ ორწლიანი პერიოდი;

დაზღვევა ძალაშია მოცდის პერიოდის გარეშე;

მინიმალური გამონაკლისები (მათ შორის გამონაკლისს არ წარმოადგენს კლინიკური კვლვაში სამედიცინო პერსონალის მონაწილეობა);

სადაზღვევო პრემიას არ ზრდის ექიმის სამუშაო ადგილებისა და სერტიფიკატების რაოდენობა;

კოსმეტოლოგებისა და პლასტიკური/ესთეტიკური ქირურგების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა;

ასოციაციის წარმომადგენელი უშუალოდ, შემთხვევის გაცხადების დღიდან არის ჩართული ზარალის დარეგულირების პროცესში:

დოკუმენტაციის შესწავლა და ანალიზი,

დარგობრივი ექსპერტის ჩართვა,

ექსპეტრის თავისუფალი არჩევანი,

მედიაცია მომჩივან მხარესთან.