დაზღვევა

დაზღვევასს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა“–ს

მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვის სამსახურს

სახელი, გვარი:


პირადი ნომერი:


დაზღვევის ტიპი:


ორგანიზაციის სახელწოდება:


მისამართი:


ელექტრონული ფოსტის მისამართი:


საკონტაქტო ტელეფონი:

 

განცხადება