დაზღვევა

დაზღვევა

საბანკო გარანტიები

რა არის საბანკო გარანტია?

საბანკო გარანტია წარმოადგენს სადაზღვევო კომპანიის ვალდებულებას, გადაიხადოს საგარანტიო თანხა პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის წინაშე აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

ვინ არიან საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების მხარეები?

გარანტი
საბანკო გარანტიის გამცემი სპეციალური სუბიექტი: ბანკი, საკრედიტო დაწესებულება ან სადაზღვევო ორგანიზაცია.

პრინციპალი
საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფილი ვალდებულების მქონე პირი. (მოვალე, მაგ: სესხის ხელშეკრულებისას მსესხებელი).

ბენეფიციარი
პრინციპალის კრედიტორი, რომელსაც გააჩნია პრინციპალისგან მოთხოვნის უფლება (მაგ: სესხის ხელშეკრულებისას გამსესხებელი).

ჩვენ გავცემთ საბანკო გარანტიებს:

უზრუნველყოფის გარეშეშესაბამისი უზრუნველყოფით
15 000 ლარამდე15 000 ლარიდან

თქვენი რისკები მსოფლიოში საუკეთესო გადამზღვევ კომპანიებში იქნება გადაზღვეული.

მსოფლიოში მეორე უმსხვილესი კომპანია AA- Standard & Poor’s Rating, AM Best A+ rating


ევროპაში სიდიდით მესამე გადამზღვეველი კომპანია AA- Standard & Poor’s Rating, AM Best A+ rating


საბანკო გარანტიის სახეები


უზრუნველყოფს პრინციპალის (პრეტენდენტი) მიერ სატენდერო პირობების შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ბენეფიციარის წინაშე (სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად (NAT; SPA)).სადაზღვევო კომპანია იღებს ვალდებულებას, დაუბრუნოს ავანსი ბენეფიციარს (შემსყიდველი) იმ შემთხვევაში, თუ ავანსის მიღების შემდეგ პრინციპალი (მიმწოდებელი) არამიზნობრივად იყენებს ავანსად მიღებულ თანხას და არ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს. გაიცემა მატერიალური სახით, ბლანკიან ფურცელზე დაბეჭდილი, უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი, ბეჭდით დადასტურებული.უზრუნველყოფს საქონლის დროულ მიწოდებას, მომსახურების გაწევას, სამუშაოს განხორციელებას და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. გაიცემა მატერიალური სახით, ბლანკიან ფურცელზე დაბეჭდილი, უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი, ბეჭდით დადასტურებული.უზრუნველყოფს პრინციპალის ვალდებულებას შესრულებული სამუშაოს, პროდუქციის მიწოდების შემდგომ, რაიმე დეფექტის აღმოჩენის ან ხარისხის გაფუჭების შემთხვევაში გამოასწოროს დეფექტები და ხარვეზები, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. გაიცემა მატერიალური სახით, ბლანკიან ფურცელზე დაბეჭდილი, უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი, ბეჭდით დადასტურებული.იმ შემთხვევაში, თუ დამზღვევი ვერ შეასრულებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვის მისაღებად საბაჟო რეჟიმში მიმოქცევისათვის დადგენილ ვალდებულებებს, გარანტი, სადაზღვევო კომპანია გადაუხდის მოსარგებლეს შესაბამის თანხას. გაიცემა მატერიალური სახით, ბლანკიან ფურცელზე დაბეჭდილი, უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი, ბეჭდით დადასტურებული.დაცვის სამსახური, სათამაშო ბიზნესი, TIR გარანტიები და სხვა.


კლიენტის მიერ წარმოსადგენი აუცილებელი ინფორმაცია

მსურს საბანკო გარანტია

შეავსე განაცხადი ონლაინ და გაიგე შენზე მორგებული პირობები