slick-slide-right-decore

ავტომობილის დაზღვევა

დაზღვევა ითვალისწინებს ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მძღოლისა და მგზავრების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზღვევას.