სს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა“- ს
მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვის სამსახურს